Rekrutacja

Kołaczkowo, 15.11.2021 roku

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się na terenie gminy Szubin. By przystąpić do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, złożyć go w biurze projektu lub w trakcie/po spotkaniu informacyjnym, lub za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura) – patrz zakładka KONTAKT i przejść proces rekrutacji, który opisany został poniżej. Wnioskodawca (ze względu na specyfikę beneficjentów ostatecznych) oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych, między innymi po to, by zapobiec wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych, czy nie mających dostępu do internetu. W takich przypadkach za termin wpłynięcia dokumentacji zgłoszeniowej uważa się termin jej odebrania przez koordynatora lub wnioskodawcę od kandydata. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Rekrutacja podstawowa będzie trwała do 15 grudnia 2021. Jeśli w tym czasie nie uda się wyłonić kompletu uczestników, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca (do 31 grudnia 2021), dzięki której obsadzone zostaną wolne miejsca w projekcie.

Kryteria rekrutacyjne zostały opisane poniżej.

Kryteria dostępowe/obligatoryjne

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (grupa główna)Kryterium:


Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


zamieszkiwanie uczestnika na obszarze gminy Szubin


oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


spełnianie kryteriów przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)


oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) o przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w przypadku niepełnosprawności wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności


złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych przez uczestnika lub podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego (i w innych uzasadnionych przypadkach)


formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami


nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023


oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


Kryteria dostępowe będą mierzone wg zasady: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, a warunkiem kwalifikowalności uczestnika do projektu będzie spełnienie wszystkich kryteriów dostępowych. Jednocześnie o udziale w projekcie będzie decydowała ilość zdobytych w trakcie rekrutacji punktów (kryteria punktowe opisane zostały poniżej), a w przypadku uzyskania przez potencjalnych uczestników tej samej ilości punktów, kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby wyłonione w trakcie rekrutacji podstawowej, a w przypadku nie skompletowania oczekiwanej liczby uczestników, również kandydaci wyłonieni w rekrutacji uzupełniającej.


Kryteria punktowane

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (grupa główna)


Kryterium:


Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


wiek uczestnika równy lub wyższy od 65 lat oraz zamieszkiwanie na terenie wiejskim gminy Szubin – 2 punkty


formularz zgłoszeniowy (PESEL) oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


wiek uczestnika równy lub wyższy od 65 lat oraz zamieszkiwanie na obszarze miasta Szubin – 1 punkt


formularz zgłoszeniowy (PESEL) oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


wiek uczestnika poniżej 65 lat – 0 punktów


formularz zgłoszeniowyW przypadku niemożliwości wyłonienia uczestników z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń lub równej ilości punktów, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń (osobno rekrutacja podstawowa i rekrutacja uzupełniająca). Płeć i niepełnosprawność uczestników nie mają znaczenia, gdyż Grantobiorca zapewnia dostęp i wsparcie, jeśli w projekcie pojawią się osoby niepełnosprawne, a sam projekt w swoich podstawach jest skierowany do osób obu płci. Warunkiem zakwalifikowania jest:

 • spełnienie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lub oświadczeniem (źródła weryfikacji opisane wyżej),
 • uzyskanie danych o osobie fizycznej, m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp.

 • Dane uczestników projektu będą gromadzone na formularzu zgłoszeniowym, wypełnianym przez kandydatów na etapie zgłaszania chęci udziału w projekcie oraz innych dokumentach rekrutacyjnych. Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji. Grantobiorca zapewni dostęp do rekrutacji dla osób niepełnosprawnych (i ich asystentów), dla których zaplanuje się dodatkowe udogodnienia niwelujące bariery dostępu do spotkań informacyjnych.

  W przypadku, gdy osoba rekrutowana będzie uczestniczyła w innym projekcie EFS dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, zostanie uznana w niniejszym projekcie za uczestnika niekwalifikowanego, bez względu na fakt spełnienia innych kryteriów dostępu czy punktowanych.


  Wnioskodawca zakłada w projekcie także udział osób stanowiących otoczenie grupy zagrożonej wykluczeniem (4 osoby). Kandydaci do projektu stanowiący otoczenie dla osób zagrożonych wykluczeniem powinni spełniać następujące kryteria obligatoryjne:


  Kryterium:


  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


  zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR


  oświadczenie o zamieszkaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


  wskazanie w formularzu zgłoszeniowym dla którego uczestnika dany kandydat jest otoczeniem


  formularz zgłoszeniowy


  złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych przez uczestnika lub podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego (i w innych uzasadnionych przypadkach)


  formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami


  nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023


  oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


  Otoczenie to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.