Dokumenty

Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty, wymagane w procesie rekrutacji do projektu. By skutecznie wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy także przedłożyć komplet dokumentów, potwierdzający spełnienie kryteriów obligatoryjnych oraz kryteriów punktowanych. Szczegółowy opis warunków, jakie powinien spełnić uczestnik oraz opis źródła spełnienia tych warunków (dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym) znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać i wypełnić także w biurze projektu w godzinach jego pracy. Szczegóły pracy biura znajdują się w zakładce KONTAKT

Dokumenty dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (grupa główna):

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych – POBIERZ

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Szubin – POBIERZ

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej (osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem) – POBIERZPoniżej znajdują się podstawowe dokumenty, wymagane w procesie rekrutacji do projektu dla osób z otoczenia:.

Formularz zgłoszenia do projektu objętego grantem – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji – POBIERZ

Oświadczenie o byciu otoczeniem osoby o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – POBIERZ