O projekcie

Projekt Akademia Aktywności III w gminie Szubin to dofinansowane ze środków Unii Europejskiej działania, polegające na organizacji i przeprowadzeniu działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Szubin wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Celem projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców gminy Szubin (osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), służącej włączeniu społecznemu poprzez realizację działań o charakterze integracyjnym, zdrowotnym oraz psychospołecznym w ramach Akademii Aktywności III. Jej zadaniem jest ponadto wspieranie uczestników projektu w przezwyciężaniu bierności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób na co dzień żyjących w środowisku narażonym na różne wykluczenia. Projekt będzie realizowany od 15 listopada 2021 do 30 czerwca 2022 roku. Dokładne dni i godziny pracy Akademii podamy do publicznej wiadomości po dokonaniu szczegółowych ustaleń w zakresie dostępności sal na potrzeby funkcjonowania Akademii.

W ramach Akademii zostało przewidzianych kilka typów zajęć dla jej uczestników. Są to w szczególności:

 • wsparcie psychologiczne, opierające się na zajęciach grupowych oraz indywidualnych (szerzej o wsparciu psychologicznym można przeczytać TUTAJ),
 • zajęcia związane z rozwojem zainteresowań (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
 • wsparcie prozdrowotne (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne (szerzej o wyjazdach można przeczytać TUTAJ),
 • zajęcia angażujące otoczenie osób biorących udział w projekcie (szerzej o zajęciach można przeczytać TUTAJ).


By poznać szczegóły rekrutacji do projektu, kliknij TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w projekcie.
Uczestnictwo w Akademii Aktywności III jest całkowicie bezpłatne.


Przewidywane rezultaty:

 • integracja ze społeczeństwem, zniwelowanie problemu osamotnienia i wycofania z życia społecznego,
 • wzrost sprawności intelektualnej i fizycznej,
 • poprawa samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • rozwój własnych pasji czy zainteresowań,
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów związanych np. z samotnością, wiekiem, dolegliwościami wynikającymi ze złego stanu zdrowia czy utratą pełnej samodzielności.

 • Projekt zakłada udział 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (grupa główna) oraz 4 osób z ich otoczenia. Przewiduje się, że u 6 uczestników (z grupy głównej) wzrośnie aktywność społeczna.

  Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

  Osoby z otoczenia to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.


  Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


  Całkowity budżet projektu: 52 640,00zł. W tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 50 000,00 zł, wkład własny beneficjenta: 2 640,00 zł.